فراخوان مقاله معرفت سياسي

اشاره

با استعانت از الطاف الهي و توجهات حضرت ولي عصر (عج)، دوفصل‌نامه علمي- تخصصي «معرفت سياسي» در نظر دارد به منظور بسط و گسترش مطالعات در حوزة دانش سياسي اسلامي، اقدام به انتشار مقالات نظري و کاربردي در اين زمينه نمايد. به نظر مي‌رسد، علي رغم وجود نشريات عمومي وتخصصي در حوزة علوم سياسي، فقدان نشريه‌اي که بتواند با ارائه آثار وزين علمي به رسالت خود در تبيين ديدگاه‌هاي اسلام در اين حوزه جامع عمل بپوشاند، مورد تأكيد صاحب‌نظران است. از اين رو، گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره) با مساعدت معاونت پژوهشي آن مؤسسه، اقدام به انتشار دوفصلنامة علمي - تخصصي معرفت سياسي نموده است تا زمينه ساز شناخت آگاهانه اين رشته علمي براي پژوهشگران باشد..

اهداف كلي نشريه

1. ايجاد بستر مناسب نقد و بررسي علمي نظريات مطرح در حوزة علوم سياسي

2. تلاش به منظور طرح ديدگاه اسلام در حوزة دانش سياسي

3. فراهم سازي زمينة تضارب آرا در ميان پژوهشگران حوزه و دانشگاه در حوزة دانش سياسي اسلامي

محورهاي اصلي نشريه

1. نقد و ارزيابي نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي كه امروزه در دانش سياسي رواج دارد؛

2. بررسي تطبيقي انديشة سياسي اسلام با انديشه‌هاي ديگر و تبيين برجستگي‌هاي انديشة سياسي اسلام؛

3. تلاش در جهت ارائة طريق و نظريه‌پردازي در حوزة انديشة سياسي اسلام بر پاية مباني انديشة سياسي اسلام و متناسب با نيازهاي جامعه و در راستاي اهداف مورد نظر؛

4. احياي ميراث علمي گذشته و تحليل روزآمد از آن در جهت پيش‌برد دانش سياسي اسلامي؛

سخني با مؤلفان

مقالاتي براي چاپ در اين نشريه پذيرفته خواهند شد که:

• پيش از اين چاپ نشده، براي چاپ در مجله ديگر نيز ارسال نشده باشند.

• تحقيقي و مستند باشند.

• از مؤلفان محترم تقاضا مي‌شود:

• مقالات را بر روي يک صفحه A4 به صورت تايپ شده تحويل دهند و در صورت امکان بوسيله ايميل يا CD، فايل مقاله را ارسال نمايند.

• مقالات را متناسب با يک شماره آماده کنند، و حتي‌المقدور از ارسال مقالات بيش از سي صفحه و مقالات دنباله‌دار پرهيز نمايند.

• همراه با مقاله، چکيده (حداکثر150 کلمه) و نيز واژگان کليدي حتما ارسال، و در صورت امکان، آنها را به زبان انگليس ترجمه نمايند.

• فهرست کامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات کامل کتاب‌شناختي، در آخر مقاله و در صفحه‌اي جداگانه بياورند.

• در صورت ارسال مقاله ترجمه‌اي، متن اصلي آن را براي مجله بفرستند.

• مشخصات کامل خود، شامل نام و نام خانوادگي، سابقه علمي، درجه علمي، تخصص، سِمَت کنوني، دانشکده، دانشگاه، شهر، کتاب‌ها و مقالات منتشر شده با مشخصات کتاب شناختي، نشاني پستي و الکترونيکي، و شماره تماس را در برگه‌اي جداگانه ذکر فرمايند.