شاخص كارآمدي اسلام در بعد ساختاري نظام اسلامي

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1394

محمدجواد نوروزي / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Mohamadjavadnorozi@yahoo.com

دريافت: 16/11/1393 ـ پذيرش: 06/04/1394

چكيده

پژوهش حاضر اين پرسش اساسي را وجهه همت خود قرار مي دهد كه  شاخص هاي كارآمدي اسلام در ساختارسازي و طراحي مدل نظام اسلامي كدام اند؟ در پاسخ، با تأكيد بر كارآمدي اسلام در سپهر نظر و عمل، اين انگاره را طرح مي كند كه پيروزي انقلاب اسلامي راه نوي فراروي بشر مادي قرار داد كه نويدبخش مسير جديدي فراسوي ملت ها بود. مباني رفتاري رهبري انقلاب نيز متمايز از انديشه هاي مدرن بود. ازاين رو، كارآمدي دين و نظام سياسي اسلام نيز يكي از مسائل مهم و بنياديني است كه توفيق در آن، موجب ارتقاي نظام اسلامي است. شاخص هاي كارآمدي نظام سياسي در ساحت ساختاري عبارتند از: ميزان ثبات سياسى، ميزان بهره مندي از راهكارهاي مشروع در ديپلماسي و سياستگذاري، چالش با ساختار نظام بين الملل و طرح ساختاري نوين، ميزان اهتمام به شورا، مشاركت و همكاري، ميزان توجه به نظارت و كنترل همگاني، وجود قواعد و مقررات مناسب، سازواري و ابتناء ساختار بر نظام ارزشي اسلامي، توليد دانش علوم انساني، رويكرد تكليف مدارانه و مسئولانه به قدرت، ميزان نهادينگي توجه به ديدگاه كارشناسان در ساختار، نهادمندي مديريت و رهبري بر مدار مصلحت.

كليدواژه ها:  شاخص، كارآمدي، ساختار، نظام اسلامي، ثبات سياسي.