تبيين بنيان هاي نظري منافع نظام اسلامي در سياست خارجي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، پاييز و زمستان 1394

هادي شجاعي / دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره shojaeehadi4@gmail.com

دريافت: 13/11/1393 ـ پذيرش: 6/4/1394

 

چكيده

ايدة «منافع ملي» به سبب ابتناء بر فلسفه سياسي هابز و نظريه «دولت ـ ملت»، متضمن اصول و مقتضاي كنش گري خاصي در سياست خارجي است كه نتايج آن در بيگانه سازي روزافزون ملت ها و آحاد جامعه انساني و همچنين رقابت و ستيز پايان ناپذير ميان ملت ها در تأمين و حفظ منافع خودخوانده شان، به خوبي نمايان است. اين پژوهش در نظر دارد با روش توصيفي ـ تحليلي و با واكاوي فلسفة سياسي اسلامي، بنيان هاي نظري منافع حكومت اسلامي در سياست خارجي را تجزيه و تحليل كرده و بر اين اساس، با تبيين مباني نظري همچون هدف و غايت نظام هاي اجتماعي، و ضرورت تعاون خدماتي در روابط ميان واحدها كوشيده است زمينه طرح رويكردي به مفهوم منافع را مهيا سازد كه چه به لحاظ محدوده و گستره و چه به حسب عمق و جهت گيري، در نقطه مقابل ايده منافع ملي قرار مي گيرد.

كليدواژه ها: منافع ملي، نظام، سياست، ملت، حكومت.