حاكميت سياسي جامعة اسلامي و ويژگي‌هاي آن در سوره‌هاي مكي قرآن (بررسي سورة طه)

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، بهار و تابستان 1395

سيدمحمود طيب حسيني / دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه tayyebhoseini@rihu.ac.ir

دريافت: 08/12/1394 ـ پذيرش: 06/06/1395

چكيده

شيعه معتقد است كه منصب حاكميت در جامعة اسلامي، منصبي الهي است كه خداوند آن را تعيين كرده و از ميان اصحاب پيامبر، حضرت علي عليه السلام از سوي خداوند براي اين منصب پس از پيامبر انتخاب شده و جز ايشان كسي شايسته اين منصب نيست. اينان براي اثبات اين باور خود، به دلايل عقلي، قرآني و روايي فراواني استدلال كرده‌اند، اما تاكنون براي اثبات اين باور، كمتر به آيات و سوره‌هاي مكي قرآن استدلال شده، و اگر هم استدلال شده معمولاً به آياتي بوده كه در مدينه نازل شده است. مقالة حاضر با مطالعة سورة «طه» كوشيده است براي باور يادشده به آيات مكي استدلال كند و در ضمن اثبات خلافت و لزوم حاكميت حضرت علي عليه السلام پس از پيامبر بر كل جامعة اسلامي، توجه خاص قرآن به مسئلة حكومت و پيوند ذاتي قرآن با سياست را تبيين كند.

كليد‌واژه‌ها: قرآن كريم، حاكميت سياسي، خلافت پيامبر صله الله عليه و آبه، علي عليه السلام.