بررسي تحليلي خاستگاه صهيونيسم فرهنگي و صهيونيسم سياسي

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، پاييز و زمستان 1395

محمدحسين طاهري آكردي/ استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      Taheri-akerdi@iki.ac.ir

* حسن دين پناه / دانش پژوه دكتري اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 18/05/1395 ـ پذيرش: 29/09/1395

چكيده

صهيونيسم، انديشه اي است كه از سال 70 ميلادي ريشه در يهوديت داشته و تا قرن 19 به صورت فرهنگي مطرح بوده است. پس از آن به صورت سياسي در جهان غرب ظاهر شده است. تحليل دقيق صهيونيسم سياسي، بيانگر اين است كه به هيچ وجه نمي توان آن را با صهيونيسم فرهنگي مرتبط دانست. مهم ترين گام در فرمول بندي صهيونيسم فرهنگي اين است كه استقلال سياسي، بناي معبد و بازگشت به فلسطين، بايد به دست خود ماشيح و پس از ظهور او صورت گيرد. در حالي كه صهيونيسم سياسي، به صورت گام به گام در تلاش است تا اين دستورالعمل پروتستان هاي پيوريتان  را، كه همة اين امور بايد پيش از بازگشت مجدد مسيح محقق شود، اجرايي كند. اين تحقيق در تلاش است تا با رويكردي تحليلي، ريشه ها و خاستگاه هاي صهيونيسم فرهنگي و سياسي و عدم همسويي آن دو را بيان كند. واقعيت اين است كه صهيونيسم فرهنگي ريشه در خود يهوديت دارد، اما صهيونيسم سياسي ريشه در تفكر يهوديت ناسيوناليسم و در فرقة مسيحي پيوريتانِ انگلستان و آمريكا دارد.

كليدواژه ها: يهوديت، صهيونيسم، صهيونيسم فرهنگي، صهيونيسم ديني، صهيونيسم سياسي، صهيونيسم مسيحي، پروتستان پيوريتان.