ماهيت فلسفة سياسي اسلامي

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، بهار و تابستان 1396، 21ـ38
 
حمزه‌علي وحيدي‌منش / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني vahidimanesh@gmail.com
دريافت: 14/09/1395 ـ پذيرش: 17/02/1396

چكيده

تصور رايج از فلسفة سياسي اسلامي، بدين‌گونه است که اين دانش شاخه‌اي از فلسفه است و روش‌شناسي حاکم بر آن نيز همانند فلسفه، روش عقلي صرف است. اين مقاله، اين ديدگاه را به چالش کشيده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سياسي اسلامي يک دانش پسا ديني است. در‌حالي‌که فلسفه يک دانش پيشاديني است، ثانياً، اين دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سياسي اسلامي، به گونه‌اي است که عقل به تنهايي از عهدة حل آنها بر نمي‌آيد. اين دانش، براي اينکه از سويي از سکولاريسم رهايي يابد و از سوي ديگر، در حل مسائلش توفيق به دست آورد، بايد از روش عقلي صرف، به روش عقلي ـ نقلي، تغيير روش مي‌دهد.
كليدواژه‌ها: فلسفه، فلسفه سياسي، دانش عقلي- نقلي، روش عقلي.