مباني فلسفه علميِ تفسير سياسي

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396

محمد عابدي / استاديار و عضو هيات علمي گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                        

دريافت: 24/05/1396 ـ پذيرش: 22/09/1396                                                            abedi.mehr@yahoo.com

چكيده

«تفسير سياسي»، بخشي از علوم انساني اسلامي است که تاکنون تلاش ويژه‌اي براي ساماندهي آن به‌عمل نيامده، و سؤالات بسياري پيرامون آن مطرح شده است. از جمله اينکه مباني، اصول و قواعد معيني براي عمليات تفسيري، با رويکرد سياسي را مي‌توان معرفي کرد، اين مباني، اصول و قواعد کدام‌اند؟ گام نخست، معرفي «مباني فلسفة علمي تفسير سياسي» پس، کشف مباني دانشي و استخراج اصول و در نهايت، قواعد تفسير سياسي است. ناظر بر گام اول، فرضيه اين است که مي‌توان مباني فلسفة علمي تفسير سياسي قرآن را کشف و معرفي کرد. جمع‌آوري اطلاعات اين پژوهش، کتابخانه‌اي است و تحقيق به روش توصيف و تحليل صورت گرفته است.

کليدواژه‌ها: مباني تفسير، فلسفه علم، تفسير سياسي، فلسفه تفسير سياسي.