بررسي تطبيقي قابليت تبيين سياسي رهيافت نهادگرايي و رهيافت فطرت گرا (سياست متعاليه)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396

مجتبي زارعي/ استاديار انديشه سياسي اسلام دانشگاه تربيت مدرس                                   zare6565@yahoo.com

دريافت: 10/01/1396 ـ پذيرش: 28/06/1396

چكيده

رهيافت نهادگرايي، يکي از از رهيافت‌هاي مهم در عرصة انديشه‌ي سياسي، به شمار مي‌رود که علاوه بر قابليت تبييني، مي‌توان آن را يکي از ديرپاترين روش‌هاي تبييني انديشة سياسي دانست. اين رهيافت را مي‌توان به دو شعبة نهادگرايي قديمي و نهادگرايي جديد، تفکيک کرد. بررسي تاريخ تحولات رهيافت نهادگرايي، به طور همزمان، مشتمل بر پژوهشي در رابطه با تاريخ انديشة سياسي نيز مي‌باشد. رهيافت سياسي فطرت‌گرا را نيز مي‌توان صورتبندي سياست بنا بر استلزامات مباني اسلام، تعريف کرد. دستاورد مقايسة تطبيقي ميان رهيافت نهادگرايي و رهيافت سياسي فطرت‌گرا، بيان قدرت تبييني رهيافت سياسي فطرت‌گرا و يادآور شدن خطاهاي نظري نهادگرايي است. اين پژوهش با روشي تحليلي، تفسيري و مقايسه‌اي صورت گرفته است.

کليدواژه‌ها: نهادگرايي، انديشة سياسي فطرت‌گرا، امر سياسي، اخلاق.