پارادايم مديريت مبتني بر منابع، به عنوان ضرورت ساخت دروني نظام جمهوري اسلامي ايران

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396

محمد مبيني / استاديار دانشکده و پژوهشکده مطالعات بين‌الملل، دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام mobini20@yahoo.com

دريافت: 03/05/1396 ـ پذيرش: 24/09/1396

چكيده

جهان امروزي، نه در کنترل ماست و نه قابل پيش‌بيني است؛ نه مي‌توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه مي‌توان عکس‌العملي نشان نداد؛ زيرا علت، شدت و جهت تغييرات مشخص نيست. بنابراين، ديدگاه مبتني بر محيط در شرايط فعلي براي کشور امکان‌پذير نيست؛ انتخاب «استراتژي مبتني بر منابع»، عقلايي و هوشمندانه مي‌باشد.                                                    
هدف اين پژوهش، بررسي ميزان ضرورت «پارادايم مبتني بر منابع»، در ساخت دروني نظام مي‌باشد. «پارادايم مبتني بر منابع»، به‌عنوان چارچوب نظري تحقيق مي‌باشد. روش پژوهش، به صورت کيفي و با به کارگيري روش دلفي فازي و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجي از افراد صاحب‌نظر، مولفه‌ها و شاخص‌هاي ساخت دروني نظام جمهوري اسلامي ايران شناسايي گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفۀ اقتصاد مقاومتي؛ در بُعد سيستم‌هاي اجتماعي، همبستگي اجتماعي؛ در بُعد سياست، هم‌افزايي در سياست و در بُعد تکنولوژي، قطع وابستگي به خارج، به‌عنوان مؤلفه‌هاي اصلي ساخت دروني نظام محسوب مي‌گردند.

کليدواژه‌ها: پاراديم مبتني بر منابع، ساخت دروني نظام، اقتصاد مقاومتي، همبستگي اجتماعي.