ظرفيت‌هاي تربيت ولايي ـ جهادي؛ زمينه‌ساز برپايي تمدن اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396

سيداحمد رهنمايي / دانشيار گروه علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره rahnama@qabas.net

دريافت: 01/10/1395 ـ پذيرش: 29/02/1396

چكيده

اين پژوهش به بررسي ظرفيت‌هاي ويژة تربيت ولايي ـ جهادي در پايه‌ريزي تمدن جهاني اسلام مي‌پردازد. سؤال اساسي اين است که تربيت ولايي ـ جهادي، از چه ظرفيت‌هايي در دو سطح ملي و فراملي، براي برپايي تمدن جهاني برخوردار مي‌باشد؟ در پاسخ به اين سؤال، به روش توصيفي ـ تحليلي، رابطة هم‌افزايي روحية جهادي و ولايت‌مداري و نقش تركيبي اين دو عامل، در ايجاد زمينة برپايي تمدن جهاني روشن خواهد شد. در اين ميان، اشاره به دستاوردهاي انقلاب اسلامي در داخل کشور، منطقه و شرق و غرب، به مثابة بخشي از ظرفيت‌هاي تربيت ولايي ـ جهادي كافي است تا نشان آشکاري از قابليت‌ها و شايستگي‌ها و جلوه‌هاي اين نوع تربيت، براي ايفاي نقش در عرصة بين الملل و تحقق تمدن جهاني به دست دهد. تربيت ولايي ـ جهادي در جايگاه تربيتي پيشرو، پيش برنده، جهت بخش، با چشم‌اندازي روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامي و منويات بنيان‌گذار كبير آن قرار مي‌گيرد، بلكه مي‌تواند تحقق بخش اهداف و آرمان‌هاي متعالي نظام اسلامي در سطح تمدن جهاني باشد.

كليدواژه‌ها: تربيت ولايي ـ جهادي، ظرفيت تربيتي، تمدن جهاني، رابطة هم افزايي روحية جهادي و ولايي.