حزب كارگزاران؛ در انديشه و عمل

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396

قاسم روان‌بخش / دکتري مدرسي معارف رشته انقلاب اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 29/10/1395 ـ پذيرش: 07/04/1396                                                           qravanbakhsh@chmail.ir

چكيده

جريان‌هاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان در سه طيف اسلامي، سکولار و التقاطي طبقه‌بندي کرد. کارگزاران به مثابه جرياني که در دهه دوم انقلاب و متأثر از کانون‌هاي قدرت شکل گرفتند، در زمرة گروه‌هاي التقاطي قرار مي‌گيرد که بر اساس تفکر سکولاريستي شکل پذيرفته است. اين جريان، اسلام را فاقد ساختار حکومت دانسته، معتقد است: بايد ساختار حکومت را از ليبراليسم، وام گرفت. اصول و مباني فکري کارگزاران را مي‌توان اقلي دانستن دين، نسبي‌گرايي، علم‌گرايي و تجربه گرايي، اصالت بخشيدن به مبارزه و ضديت با تفکر اجتهادي برشمرد. اين شاخص‌ها به روشني بيانگر اين است که اين جريان، داراي افکار التقاطي در ساحت ارزش‌هاي سياسي است. اين نوشتار با رويكرد تحليلي و انتقادي، به بحث از مشروعيت، ساختار، حقوق و وظايف حزب كارگزاران در انديشه و عمل مي‌پردازد.

کليدواژه‌ها: حزب کارگزاران، التقاط، انديشه التقاطي، ارزش سياسي، مشروعيت.