شيوه‌ها و بسترهاي مشاركت سياسي در الگوي پيشرفت

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

مجتبي نوروزي / استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه شهرکرد.    m.norouzi88@yahoo.com
سعيد صفي شلمزاري / استاديار گروه حقوق، دانشگاه شهرکرد.
عباسعلي رهبر / دانشيار گروه علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبائي.
دريافت: 19/05/1396 ـ پذيرش: 17/10/1396
چکيده
مقالة حاضر به تبيين شيوه‌ها و بسترهاي مشارکت سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي در قالب «الگوي دوسوية واگذاري ـ کارگزاري» پس از تبيين مراد از «الگوي کارگزاري» و «الگوي واگذاري» مي‌پردازد. نگارندگان مقاله بر اين باورند که «مشارکت حمايتي»، «مشارکت تصميم‌سازانه» و «مشارکت نظارتي» سه شيوه از مشارکت در الگوي پيشرفت اسلامي بر اساس الگوي دوسويه واگذاري و کارگزاري است که موجب تسهيل مشارکت حداکثري در فرايند «تصميم‌گيري» و «تصميم‌سازي» متناسب براي جامعه و بهره‌مندي از ظرفيت نخبگان است.
تأسيس «نهاد مشارکت تصميم‌ساز» و طرّاحي «نهاد ناظر» موجب ارائة الگويي از مشارکت سياسي در قالب «مشارکت نظارتي پيش‌برنده» و «مشارکت نظارتي بازدارنده» بوده، اين الگوي مشارکت را تبديل به الگويي «ارشادي ـ اصلاحي» مي‌كند. «دقت و فطانت در انتخاب» و توجه به «امانت‌داري»، «دانش»، «قوّت نظري و عملي» کارگزاران، «رضايتمندي مردم»، «پاسخگو بودن کارگزاران»، «شيفتگي خدمت»، همچنين «توزيع مسئوليت کارآمدي نظام» از جمله شاخص‌هاي اين الگوي مشارکت سياسي اسلامي است. اين الگوي مشارکت، که از بستر گزينش مردمي و رقابت نخبگان محقق مي‌گردد، داراي الزامات بينشي، دانشي، کنشي و گرايشي است.
کليدواژه‌ها: مشارکت سياسي، الگوي پيشرفت، الگوي دوسويه، مردم، نخبگان.