بررسي نقش مباني انسان‌شناختي صدرالمتألّهين در تحليل مدينة فاضله

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

سيداحمد هاشمي/ دانشجوي دکتري فلسفه، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.    ahmad2094@anjomedu.ir
احمدحسين شريفي/ دانشيار موسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره.
دريافت: 01/02/1397 ـ پذيرش: 24/07/1397
چکيده
نظرية «مدينة فاضله» به عنوان نظريه‌اي در حوزة سياست، از يونان باستان تاکنون، از جملة مباحث مهم در حکمت عملي بوده است. با توجه به تأثيرپذيري حکمت عملي از حکمت نظري و به ويژه مباحث انسان‌شناسي، اين سؤال مطرح است که با توجه به نوآوري‌هاي صدرالمتألّهين در انسان‌شناسي، آيا تحوّلي در تحليل «مدينة فاضله» نيز صورت مي‌گيرد، يا نه؟ بنابراين، مسئلة اصلي نوشتار حاضر اين است که مباني انسان‌شناختي صدرايي چه نقشي در تحليل يا تکميل نظرية مدينة فاضله دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال، نوشتار حاضر ابتدا با استفاده از روش «نقلي و توصيفي»، به تشريح مباني انسان‌شناختي صدرايي و همچنين تبيين چيستي مدينة فاضله پرداخته و سپس با بهره‌گيري از روش «تحليلي و فلسفي»، نقش هر يک از مباني انسان‌شناختي اختصاصي صدرالمتألّهين در تحليل مؤلّفه‌هاي مدينه فاضله را تبيين كرده است. تبيين دقيق‌تر ويژگي‌هاي رئيس اول مدينه و انطباق آن با معصومان عليهم، اثبات ضرورت دايمي ولايت فقيه در صورت دست‌رسي نداشتن به معصوم، اتحاد حقيقي افراد مدينة فاضله با يکديگر و با رئيس اول مدينه و تشکيل صورت نوعي خاص براي تک‌تک افراد مدينة فاضله در اثر معرفت و محبت به امام جامعه، از مهم‌ترين دستاوردهاي اين تحقيق است.
کليدواژه‌ها: مدينة فاضله، انسان‌شناسي صدرايي، حرکت جوهري، اتحاد عالم و معلوم، رئيس اول.