نقد و بررسي الگوهاي حل بحران هويت و تطبيق آن بر افغانستان معاصر

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، بهار و تابستان 1397

محمدجواد محسني / دانشجوي دكتري جامعه‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.   jawadmohseni@gmail.com

سيدحسين شرف‌الدين / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

دريافت: 06/11/1395 ـ پذيرش: 24/04/1396

چکيده

اين مقاله، به «نقد و بررسي الگوهاي حل بحران هويت و تطبيق آن بر افغانستان معاصر» مي‌پردازد. افغانستان يک کشور چندقومي- ‌فرهنگي است که تقريباً سه دهة کامل از جنگ ويرانگر سراسري آن مي‌گذرد. اين نوشتار، بدون انکار نقش‌آفريني مداخلات بيروني، علل و عوامل و نيز راه‌حل‌هاي اصلي اين جنگ طولاني‌مدت را در درون خود جامعة افغانستان مي‌جويد و آن را با «بحران هويت ملي» مرتبط مي‌داند. براي حل بحران هويت، دو الگوي نظري وجود دارد: يکسان‌سازي و چندفرهنگي‌گرايي. با توجه به تجربة شکست الگوي يکسان‌سازيِ حل بحران هويت در کشورهاي چندقومي ـ فرهنگي، الگوي چندفرهنگي‌گرايي براي حل اين مسئله در اين‌گونه کشورها کارسازتر از الگوي قبلي به نظر مي‌رسد. البته موفقيت اين الگو، در گرو استفادة مناسب از ظرفيت‌هاي فرهنگي خود جامعة افغانستان است که بايد مطابق مختصات قومي ـ ‌فرهنگي و نيازهاي عيني و ضرورت‌هاي حياتي اين جامعه صورت‌بندي و بومي‌سازي شود. در اين راستا مي‌توان از مفاهيم اصيل ديني، مانند برابري انساني، کثرت قومي ـ فرهنگي، کرامت ذاتي بشر و عدالت اجتماعي کمک گرفت.

کليدواژه‌ها: چندفرهنگي‌گرايي، يکسان‌سازي، هويت، بحران هويت، ملت، افغانستان.