نقش نخبگان سياسي و فرهنگي در آسيب‌هاي اجتماعي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، پاييز و زمستان 1397

شمس‌الله مريجي / دانشيار دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام    mariji44@bou.ac.ir
دريافت: 14/04/1397 ـ پذيرش: 12/09/1397
چکيده
بي‌ترديد، جامعه ظرفِ فعليتِ قوّة کمال و سعادتمندي انسان است؛ اما اين ظرف در طول حيات خود، مبتلا به آسيب‌هايي بوده که مسير نيل به سعادت و کمال انساني را ناهموار ساخته است؛ شناسايي عوامل تأثيرگذار در اين مسئله يکي از ضروريات جامعة علمي است. بر اين اساس، در اين مقاله، ابتدا شيوة اثرگذاري نخبگان در ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي مطرح گرديده، سپس با روش «توصيفي و تحليلي»، از طريق اسناد و شواهد تاريخي، با مراجعه به نهج‌البلاغه و برخي از آثارِ محققان اجتماعي، نشان داده شده است که نخبگان چگونه در آسيب‌هاي اجتماعي ايفاي نقش مي‌کنند. با عنايت به اينکه فتنه، يکي از مصاديق مهم آسيب‌هاي اجتماعي، و به نوعي منشأ بسياري از آسيب‌هاي ديگر است، به عنوان موضوع مطالعه، بررسي مي‌گردد تا از طريق شواهد تاريخي و اجتماعي، نشان داده شود که نخبگان سياسي و فرهنگي چگونه مي‌توانند از اين طريق، کيان و هستي جامعه و ارزش‌هاي حاکم بر آن را در معرض خطر و حتي اضمهلال قرار دهند.
کليدواژه‌ها: جامعه، تغييرات، آسيب‌هاي اجتماعي، نخبگان سياسي ـ فرهنگي، فتنة سياسي ـ فرهنگي.