تأملي در منطق حاكم بر روش‌شناسي فقه سياسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1398

مهدي طاهري / دکتري فلسفه سياسي اسلامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    foad_mt@yahoo.com
دريافت: 01/10/1397 ـ پذيرش: 21/03/1398
چکيده
روش‌شناسي، نوعي دانش و منطق علمي است که محقق را بر شيوة صحيح انديشيدن و همچنين براي‌ استنباط، بررسي، نقد و داوري بين انديشه‌ها توانمند مي‌سازد. هر الگوي روش‌شناسانه، بر مباني معرفت‌شناختي خاصي استوار است؛ به‌گونه‌اي که با تحول در هندسة معرفت‌شناسي، روش‌شناسي نيز دستخوش تغيير خواهد شد. اين مقاله در تلاش است تا ضمن تبيين نسبت روش‌شناسي و معرفت‌شناسي، ماهيت و مراحل روش اجتهادي را تبيين کند و ضمن گونه‌شناسي روش‌هاي استنباط در فقه، تمايز روش اجتهاد فقهي با روش اجتهادي فقه سياسي را تحليل نمايد.
کليدواژه‌ها: روش‌شناسي، معرفت‌شناسي، روش اجتهادي، فقه سياسي.