روش فهم حقايق سياسي بر اساس فلسفه صدرايي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1398

محمود شريفي / دانشجوي دکتري فلسفه، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mahmoodsharifi8595@gmail.com
احمدحسين شريفي / استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 17/12/1396 ـ پذيرش: 03/06/1398
چکيده
فلسفة سياسي سرشتي فلسفي دارد و از ‌اين‌رو روش فهم حقايق آن، همان روش فهم حقايق فلسفي است. روش فلسفة اسلامي عقلي و برهاني است و اگر صدرالمتألهين روش خود را اشراقي خوانده، منظورش استفاده از شهودات خود در تحليل‌هاي فلسفي به‌منظور ارتقاي توان عقل است. ايشان در کنار روش اشراقي، شيوه‌اي را براي استفادة ضابطه‌مند از آموز‌هاي ديني و عرفاني ارائه داده است که مي‌تواند کمک فراواني در تبيين و ارزش‌يابي حقايق سياسي داشته باشد. مقالة پيش‌رو، با شيوة توصيفي و تحليلي، به روش فهم حقايق سياسي بر اساس مباني فلسفي صدرالمتألهين پرداخته و درصدد نشان‌دادن روشي فلسفي براي فهم حقايق سياسي است. اين نوشتار، نخست اشاره‌اي کوتاه به روش حکمت متعاليه دارد و آن‌گاه به روش ادراک، تحليل و توصيف، تعريف، و در نهايت به روش تبيين و ارزش‌يابي حقايق امور سياسي، بر اساس فلسفة صدرايي پرداخته است.
کليدواژه‌ها: روش فلسفي، حقايق سياسي، کنش‌هاي سياسي، صدرالمتألهين.