واكاوي اضلاع توحيد عملي در سپهر سياست متعاليه اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1398

محمد ذوالفقاري / دکتري علوم سياسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    zolfaghary_mb1360@yahoo.com
مهدي اميدي / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 18/11/1397 ـ پذيرش: 20/03/1398
چکيده
سياست متعالية اسلامي سياستي است که اساس تعالي آن توحيد، و کارويژه‌اش بسط توحيد در عرصة فردي و اجتماعي است. از اين حيث، توحيد عملي داراي اضلاع متعدد اجتماعي و اقتضائات سياسي و مدني است که تبيين آن، مسئلة تحقيق است. نويسنده درصدد است با واکاوي اضلاع آن، مهم‌ترين بسامدها و برون‌دادهاي آن را در سپهر سياست متعالية اسلامي تحليل نمايد که در ضمن آن، زواياي تعالي و نيز نقطة تمايز و چالش آن با سياست متدانيه (غيرتوحيدي و ضدتوحيدي) روشن مي‌گردد. يافتة برآمده آن است که توحيد عملي به نحو مستقيم يا غيرمستقيم، داراي نقش حقيقي، مبنايي، الهام‌بخش، تعيين‌کننده و حاکميتي در تمامي شئون سياست، اعم از حيث رفتاري، کارکردي، ساختاري، سياست‌گذاري، نظامات سياسي ـ اجتماعي، سبک زندگي، الگوي توسعه و الگوي تمدني است. ارتقاي توحيد نظري به عملي و کاربست اقتضائات آن در سياست، زمينه‌ساز بسط عيني خداپرستي در ساحت مدنيت، يگانه شدن سياست و هم‏جهتي آن با اراده و حاکميت الهي است. نويسنده با اتکا بر عقل و نقل، و با استفاده از روش تحليل محتوا در حوزة مباحث کلامي و ديني به تحليل مسئله پرداخته است.
کليدواژه‌ها: توحيد، توحيد عملي، توحيد مدني، سياست توحيدي، سياست اسلامي.