مباني تحديد حاكميت در حكومت ديني (مطالعة تطبيقي ديدگاه امام‌خميني ره و قديس‌آكوئيناس)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1398

خيرالله پروين / استاد گروه حقوق عمومي، دانشگاه تهران
ياسر مکرمي قرطاول / دانشجوي دکتري حقوق عمومي، دانشگاه تهران    yaser_mokarrami@ut.ac.ir 
دريافت: 09/12/1397 ـ پذيرش: 20/04/1398
چکيده
کارويژة حکومت‌ها، اعم از ديني و غيرديني، اِعمال حاکميت است. امروزه گسترة حاکميت، از اصل تحديدناپذيري انديشه‌هاي بُدَني تبعيت ندارد و اغلب انديشمندان بر تحديدپذيري حاکميت و ارائة تعاريف جديدتر تأکيد دارند. مقالة حاضر درصدد بيان اين موضوع است که حاکميت در حکومت‌هاي ديني نيز از فرمول تحديد ‌حاکميت، با شرايط خاص، پيروي مي‌کند و خارج از دايرة مقولة تحديدپذيري نيست. در اين خصوص، مطالعه‌اي تطبيقي با روش توصيفي ـ تحليلي، ميان آرا و نظريات امام خميني ره و توماس آکوئيناس، دو تن از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين انديشمندان ديني در باب حکومت ديني، اولي در جهان اسلام (تشيع) و دومي در دنياي مسيحيت (کاتوليک)، انجام شده است. برون‌داد پژوهش حاضر بيانگر اين موضوع است که در رويکردهاي کلان هر دو ديدگاه مورد مطالعه، مهم‌ترين مبناي تحديد اِعمال حاکميت و قدرت سياسي، بي‌ترديد حاکميت قانون‌ الهي است.
کليدواژه‌ها: حاکميت، تحديد حاکميت، حکومت ديني، حاکميت الهي، حاکميت قانون، امام خميني ره، ‌آکوئيناس.