نسبت‌سنجي مفهومي انقلاب و نظام در نظرية نظام انقلابي مندرج در بيانية گام دوم

* محسن محمدي الموتي / استاديار گروه علوم سياسي، مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي    m_alamooti@yahoo.com
مهدي جلالوند / استاديار گروه فلسفه و كلام، مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
دريافت: 16/03/1399 ـ پذيرش: 08/09/1399
چکيده
بيانية گام دوم انقلاب، به‌مثابة منشوري خطاب به ملت ايران، به‌ويژه جوانان است که توجه بدان و ابتنا بر آن، فصل جديد زندگي جمهوري اسلامي ايران را رقم خواهد زد. يکي از مباحث کانوني و محوري مورد تأکيد مقام معظم رهبري در اين بيانيه، نظرية نظام انقلابي است. ازآنجاکه در ادبيات مرسوم سياسي، انقلاب مترادف با «دگرگوني و خشونت» است و مفهوم نظام نيز در ذات خود «ثبات و عقلانيت» را مي‌طلبد، ادعا مي‌شود ترکيب اين دو، در قالب مفهوم نظام انقلابي، ترکيبي خودشکننده و منطقاً متناقض است. ازاين‌رو فرمول‌بندي و تبيين نظرية نظام انقلابي، مستلزم حل تناقض‌نماي جوشش انقلابي و نظم و ثبات ساختارهاي سياسي اجتماعي نظام است. اين مهم زماني حاصل خواهد شد که با ابتنا بر بنيان‌هاي نظري نظرية نظام انقلابي، نسبت‌سنجي منطقي ميان مفاهيم «نظام» و «انقلاب» صورت پذيرد. بدين‌منظور، مقالة حاضر به‌شيوة توصيفي تحليلي، به طرح و بررسي ديدگاه‌هاي موجود يا مفروض در باب نسبت مفهومي ميان نظام و انقلاب و کشف اين رابطه از منظر مقام معظم رهبري پرداخت. نتايج نشان داد که از منظر امام خامنه‌اي، قرائت‌هاي جداانگاري، پاردوکسيکاليتي و اين‌هماني انقلاب و نظام، در نظرية نظام انقلابي مصداق پيدا نکرده است؛ بلکه اين دو پديده، نوعي همزيستي، تعامل و رابطة معيّت همانند نسبت روح و جسم با يکديگر دارند و معناي صيرورت را تحقق بخشيده‌اند.
کليدواژه‌ها: انقلاب، نظام، نظام انقلابي، انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
5