ضوابط آزادي سياسي با تأكيد بر قرآن كريم

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1399

سيدكاظم سيدباقري / دانشيار گروه سياست، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي    sbaqeri86@yahoo.com
دريافت: 22/10/1398 ـ پذيرش: 05/04/1399
چکيده
قرآن کريم يکي از منابع اصلي انديشۀ سياسي اسلام است و آزادي در اين انديشه، جايگاهي والا دارد. در آزادي سياسي، افراد، گروه‌ها و تشکل‌ها براي انجام فعاليت‌هاي مطلوب سياسي، از تحميل ظالمانۀ قدرت حاکم و موانع بيروني سياسي ـ اجتماعي، رهايي مي‌يابند. در اين نگرش، رَستن از بندهاي طاغوت درون و رسيدن به آزادي و برخورداري از حقوق شهروندي، براي حرکت در جهت سعادت است. رسالت اين نوشته، با روش توصيفي ـ تحليلي و پردازش تفسيرهاي مرتبط با آيات قرآن کريم، بررسي ضوابط آزادي سياسي است و اين فرضيه طرح شده است که با توجه به ضرورت ضابطه‌مندي آزادي سياسي به‌عنوان موهبتي الهي، مرزگذار آن، خداوند بوده و ضوابطي مانند رعايت احکام شريعت و قوانين، مسئوليت‌پذيري، منع انتشار ديدگاه‌هاي فتنه‌آور، احترام به حقوق ديگران، رعايت ضوابط عقلي و رعايت مصلحت و عزت جامعۀ اسلامي، بر آن حاکم است.
کليدواژه‌ها: آزادي سياسي، قرآن کريم، ضوابط، حقوق شهروندي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
23