نسبت‌شناسي دانش فقه روابط بين‌الملل با دانش‌هاي همگون

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1399

* رسول حكمي شلمزاري / دانشجوي دكتري علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Hakami68@yahoo.com
مهدي طاهري / دكتري فلسفه سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 26/08/1398 ـ پذيرش: 20/02/1399
چکيده
تحقق انقلاب اسلامي با رهبري فقيه نامدار شيعه، امام خميني ره به‌همراه انتظار حداکثري از دانش فقه جهت مديريت رفتار انسان از گهواره تا گور، سبب گسترش و پويايي دانش فقه در تمام عرصه‌ها، از جمله روابط بين‌الملل شده است. فقه روابط بين‌الملل با وجود بهره‌وري از واژگان فقه و روابط بين‌الملل، با دو دسته از دانش‌هاي فقهي و بين‌المللي تشابه دارد. ازاين‌رو رسالت اصلي اين پژوهش پاسخ به اين پرسش است که نسبت دانش فقه روابط بين‌الملل با دانش‌هاي همگون فقهي و بين‌المللي چيست؟ آنچه بر اساس روش توصيفي تحليلي به‌نظر مي‌رسد، اين است که دانش فقه روابط بين‌الملل به‌علت تمايز در منابع، اهداف، روش، ابزار و دامنة عملياتي، از دانش‌هاي فقهي و بين‌المللي مشابه متمايز است.
کليدواژه‌ها: فقه، فقه روابط بين‌الملل، فقه سياسي، فقه حکومتي، حقوق بين‌الملل، روابط بين‌الملل.


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
59