اثرگذاري علم و دانش در نظام رفتار سياسي امام خميني ره؛ مطالعة موردي كنش سياسي امام خميني ره در مواجهه با جريان‌هاي سياسي

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1399

* حسين ارجيني / استاديار گروه انقلاب اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي    arjini@maaref.ac.ir
عيسي مولوي وردنجاني / دكتري انقلاب اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي
دريافت: 06/10/1399 ـ پذيرش: 18/12/1399
چکيده
زيرساخت‌هاي رفتار سياسي، منبعث از بينش‌ها، گرايش‌ها و دانش‌هاي افراد است. محور پژوهش پيش رو، تنها دانش‌ها را دربرمي‌گيرد. ارتباط دانش و رفتار سياسي را مي‌توان از دو رهيافت پيگيري كرد: يکي فرهنگ سياسي و دانش انسان‌ها از مفاهيم سياسي؛ و ديگري، اثرگذاري برداشت سياسي و نوع نگرش سياسي بر کنش سياسي افراد. اين پژوهش درصدد است كه از دريچة رهيافت تأثير دانش بر رفتار سياسي امام خميني ره به تحقيق بپردازد. يافته‌هاي تحقيق نمايانگر اين مسئله است که جامعيت علمي امام خميني ره در حوزه‌هاي مختلف، با رويکردي متفاوت با نگرش‌هاي غرب و شرق به دانش، سبب شده است تا رفتار سياسي امام خميني ره از دو شاخصة تعالي‌گرايي و عقلانيت سياسي بهره‌مند شود
و مؤلفه‌هايي همچون رعايت کرامت در مواجهه با جريان‌هاي سياسي، شناخت ماهيت جريان‌ها، دشمن‌شناسي و اعمال تدابير و راهبردهايي براي برون‌رفت از بحران‌ها در مواجهه با جريان‌هاي سياسي، در رفتار ايشان متبلور شود.
امام خميني ره درصدد است مبتني بر اين مؤلفه‌ها، انگاره‌هاي ذهني بديعي را براي جريان‌هاي سياسي بيافريند تا کنش آنها، به‌نوعي همسو با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. استنتاج اين پژوهش با بهره‌مندي از روش کتابخانه‌اي و نگرشي توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته است.
کليدواژه‌ها: امام خميني ره، علم و دانش، کنش سياسي، جريان سياسي، انديشة سياسي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
73