شاخص‏هاي مقاومت اسلامي يمن در منظومة فكري سيدعبدالملك الحوثي و تأثيرآن بر ژئوپليتيك محور مقاومت

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1399

محسن قليان / دانشجوي دكتري مطالعات منطقه‌اي، دانشگاه امام حسين عليه السلام
* بهزاد قاسمي / استاديار دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام    ghasemi.b@ihu.ac.ir
دريافت: 03/08/1399 ـ پذيرش: 05/12/1399
چکيده
کشف مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر توسعه و تعميق ژئوپليتيک محور مقاومت، از اهميت فراواني برخوردار است. اين مهم با شناسايي شاخص‌هاي مقاومت در انديشة رهبران جنبش‌هاي اسلامي قابل دستيابي است. هدف پژوهش، شناسايي شاخص‌هاي مقاومت اسلامي از منظر سيدعبدالملک الحوثي و تأثير آنها بر ژئوپليتيک محور مقاومت است. روش تحقيق مقاله، روش آميخته با رويکرد کيفي ـ کمي است. در بخش کيفي، براي شناسايي شاخص‌ها از روش تحليل مضمون استفاده شده است و در بخش کمي، داده‌ها بر اساس پرسش‌نامه به‌دست آمده‌اند. داده‌هاي کمي با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون خطي ساده تجزيه و تحليل شده‌اند.
براساس يافته‌هاي پژوهش، شش مضمون اصلي، يعني «معنويت و اسلام سياسي»، «مردم‌سالاري ديني»، «مبارزة استقلال‌خواهانه»، «توانمندي دفاعي ـ نظامي»، «هم‌گرايي و وحدت اسلامي» و «اشراف بر سلطة جهاني و نفوذ منطقه‌اي» به‌عنوان مهم‌ترين شاخص‌هاي مقاومت اسلامي در انديشة سيدعبدالملک الحوثي مي‌باشند. هريک از شاخص‌ها بر ژئوپليتيک محور مقاومت تأثير گذاشته‌اند. پس از تجزيه و تحليل يافته‌ها مشخص شد، بين شاخص‌هاي کليدي مقاومت اسلامي يمن و ژئوپليتيک محور مقاومت رابطة مثبت و معناداري وجود دارد؛ يعني با تعميق، توسعه و تقويت شاخص‌هاي مقاومت اسلامي، بر گستره و قدرت اثرگذاري ژئوپليتيک محور مقاومت افزوده مي‌شود.
کليدواژه ‏ها: مقاومت اسلامي، ژئوپليتيک محور مقاومت، انقلاب اسلامي، يمن، سيدعبدالملک الحوثي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
93