كاربست ديپلماسي عمومي در عرصه مقاومت اسلامي از منظر امام خامنه‌اي

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401، ص21-40

* مهدي مهدوي اطهر/ دكتراي علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     m.athar347@gmail.com
حميد امامي‌فر/ استاديار گروه معارف دانشگاه اراک     h-emamifar@araku.ac.ir
دريافت: 05/02/1401 ـ پذيرش: 20/05/1401

چکيده
از منظر امام خامنه‌اي روابط بين‌الملل موجود نبرد نظام سلطه و جهان اسلام و عرصه مقاومت اسلامي است. نظام استعمارگر با بهره‌گيري از ديپلماسي عمومي، ضمن جابه‌جايي حق و باطل، تصويري مناسب از خود در منظر جهانيان ايجاد ‌نموده و موجب ترغيب، اغوا و يا تضعيف بازيگران بين‌المللي گشته است. ديپلماسي عمومي نوع جديدي از تبليغات به معناي گسترش نظام‌مند اطلاعات در جهت تأثيرگذاري بر افکار عمومي و به منظور تغيير رفتار عمومي با رويکرد استعمار فرانو است. مقاومت اسلامي بايد از ابزار ديپلماسي عمومي بهره گيرد. سؤال اصلي اين تحقيق آن است از منظر امام خامنه‌اي کاربست ديپلماسي عمومي در عرصه مقاومت اسلامي چيست؟ اين پژوهش با روش تحليلي ـ توصيفي کاربست ديپلماسي عمومي در عرصه مقاومت اسلامي از منظر رهبر انقلاب را بررسي کرده است. از اين منظر کاربست ديپلماسي عمومي بيدارسازي فطرت انسان‌ها، اتحادآفريني بر محور آزادي بشريت و الگوسازي تعاليم انساني ـ اسلامي و ايجاد گفتمان‌سازي بر مبناي هويت انساني ـ اسلامي است.

کليدواژه‌ها: ديپلماسي، ديپلماسي عمومي، افکار عمومي، مقاومت اسلامي، امام خامنه‌اي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
21