نقش انقلاب اسلامي ايران در افول قدرت امريكا در انديشه دفاعي امام خامنه‌اي

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401، ص41-58

قاسم روانبخش / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني     ravanbakhsh@iki.ac.ir
دريافت: 20/02/1401 ـ پذيرش: 25/06/1401
چکيده
براساس نظريه کارشناسان و نظريه‌پردازان سياسي،‌ نظام سياسي امريکا در عرصه‌هاي گوناگون فکري و عملي،‌ رو به افول است و جهان در آستانه شکل‌گيري نظمي نوين قرار گرفته است. افول قدرت امريکا هرچند معلول عوامل متعددي  است، اما در انديشه و مکتب دفاعي امام خامنه‌اي نقش انقلاب اسلامي در افول قدرت امريکا بسيار مهم و اساسي است. پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با هدف تبيين نقش انقلاب اسلامي ايران در افول قدرت امريکا در انديشه و مکتب دفاعي امام خامنه‌اي سامان يافته است. براساس نتايج به‌دست‌آمده، انقلاب اسلامي ايران نه‌تنها در عرصه حياتي ايدئولوژيک، بلکه در عرصه‌هاي چندوجهي سياسي و نظامي هم توانسته است قدرت و امپرياليزم امريکا را در منطقه و جهان با چالش‌هايي جدي روبه‌رو کند.

کليدواژه‌ها: انقلاب اسلامي ايران، ‌افول قدرت، امريکا، انديشه دفاعي امام خامنه‌اي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
41