پيشران‌هاي ديني دستيابي ‌به اقتدار دفاعي در نظام جمهوري اسلامي با تأكيد بر انديشه امام خامنه‌اي 

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401، ص59-78

محمدتقي ركني لموكي/ استاديار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق (ع)      rokni44@yahoo.com
دريافت: 05/03/1401 ـ پذيرش: 28/06/1401

چکيده
شکوفايي و سربلندي هر کشور ارتباط وثيقي با اقتدار دفاعي آن در عرصه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دارد؛ زيرا «اقتدار» عنصر اصلي بازدارندگي در مقابل تهديدهاي دشمن است. اما سؤال اساسي آن است که از نگاه دين، پيشران‌هاي دستيابي‌به چنين اقتداري چيست؟ پژوهش براي پاسخ به اين سؤال بنيادين، ضروري است. نوشتار حاضر با ابزار کتابخانه‌اي و نرم‌افزاري و با روش «توصيف و تحليل داده‌ها»، هفت پيشران يا عامل تأثيرگذار برگرفته از آموزه‌هاي دين را براي دستيابي ‌به اقتدار دفاعي نظام جمهوري اسلامي با تأکيد بر انديشه امام خامنه‌اي معرفي نموده و نتيجه گرفته که در محور نظري، تقويت معنويت، باور به امدادهاي غيبي و تقويت اعتقاد به شکست‌ناپذيري مجاهدان و نيز در محور عملي، تربيت نيروي انساني توانمند، تهيه تجهيزات کارامد، نهضت برتري علمي و عقل‌افزايي از عناصر تأثير‌گذار در اقتدار دفاعي کشور در عرصه‌هاي گوناگون است.

کليدواژه‌ها: اقتداردفاعي، نظام اسلامي، قدرت بازدارندگي، دفاع همه‌جانبه.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
59