راهبردهاي انقلاب اسلامي ايران در رويارويي با سلطه امريكا در انديشه دفاعي امام خامنه‌اي

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401، ص79-94

محمدعلي محيطي اردكان/ استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     hekmatquestion@gmail.com
دريافت: 01/03/1401 ـ پذيرش: 10/06/1401

چکيده
براساس نظر کارشناسان و نظريه‌پردازان سياسي،‌ سلطه امريکا با چالش‌هاي جدي روبه‌روست. انقلاب اسلامي ايران در طول حيات پربرکت خويش با راهبردهاي حکيمانه و مؤثر رهبرش نقش مهمي در رويارويي با سلطه امريکا داشته است. بي‌ترديد يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت انقلاب اسلامي ايران در اين عرصه بهره‌مندي‌اش از هدايت‌هاي همسوي امام خميني(ره) و امام خامنه‌اي بوده است. پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با هدف استنباط و تحليل راهبردهاي انقلاب اسلامي ايران در رويارويي با سلطه امريکا در انديشه دفاعي امام خامنه‌اي سامان يافته است. براساس نتايج به‌دست‌آمده مي‌توان اين راهبردها را با توجه به مؤلفه‌هاي انديشه دفاعي امام خامنه‌اي در چهار طبقه «گفتمان‌سازي»، «دفاع ترکيبي»، «مواجهه فعال در مقابل دشمن» و «ديپلماسي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي»، استنباط، دسته‌بندي و تحليل کرد. کاربست دقيق راهبردهاي شناسايي شده مي‌تواند برتري جمهوري اسلامي ايران را در برابر همه قدرت‌هاي استکباري تضمين کند.

کليدواژه‌ها: انقلاب اسلامي ايران، راهبرد، سلطه، امريکا، انديشه دفاعي امام خامنه‌اي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
79