منطق حاكم بر صلح و راهكارهاي دستيابي به تفكر صلح‌آميز اسلامي از ديدگاه امام خامنه‌اي

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401، ص95-104

معصومه اسماعيلي/ استاديار گروه فلسفه و کلام دانشکده هدي     masomehesmaeeli@yahoo.com
دريافت: 10/02/1401 ـ پذيرش: 28/05/1401

چکيده
تفکر پايه عمل است و فکر مي‌تواند جنگ‌طلبانه يا صلح‌آميز باشد و در اين دوگانگي انواع تفکر، تفکر صلح‌آميز با شرايطي خاص، داراي فضيلت است. بنابراين سؤال اين است که اولاً، منطق حاکم بر صلح از ديدگاه مقام معظم رهبري چيست؟ و ثانياً، راهکارهاي دستيابي به تفکر صلح‌آميز کدام‌هاست؟ البته پاسخ به اين سؤال از آن نظر اهميت دارد که نوع مواجهه مذاهب اسلامي در طول تاريخ، متفاوت بوده و گاه بر محور عداوت قرار گرفته و همين موجب تضعيف جبهه اسلام در برابر دشمنان شده است. بنابراين پرداختن به مسئله تفکر صلح‌آميز در ميان مذاهب اسلامي، اهميت و ضرورت دارد. فرضيه مقاله اين است که منطق حاکم بر صلح، «صلح عدالت‌محور» بوده و مقام معظم رهبري براي دستيابي به تفکر صلح‌آميز عدالت‌محور، راهکارهايي ارائه نموده ‌است. نتيجه اينکه هر صلحي داراي ارزش نيست و سکوت در برابر ظالم، مطرود است. همچنن راهکارهاي دستابي به صلح، «همگرايي»، «تمرکز بر اشتراکات»، «حرکت بر پايه اصول»، «تکيه بر مظاهر وحدت»، و «داشتن نگاه تمدني» است. تحقق اين راهکارها در جامعه، موجب صلح ملت‌ها شده، تنازعات را کاهش مي‌دهد. بيان نتايج و اثبات فرضيه از طريق مطالعه بيانات مقام معظم رهبري و برخي مکتوبات ايشان انجام شده، سپس با شيوه «تحليلي» راهبردهاي ايشان استنباط، استخراج و تبيين گرديده است.

کليدواژه‌ها: صلح، عدالت، نظام اسلامي، راهکار، مقام معظم رهبري.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
95