بررسي مسئلة رابطه با «شيطان عصر» بر اساس خط‌مشي سياسيِ قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، پاييز و زمستان 1397

فرج‌الله ميرعرب / دانشيار گروه تفسير و علوم قرآن، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن    mirarab@isca.ac.ir
محمدمهدي فيروزمهر / استاديار گروه تفسير و علوم قرآن، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
دريافت: 20/01/1397 ـ پذيرش: 16/07/1397
چکيده
قرآن مرجع تمام خط‌مشي‌هاي سياسي نظام اسلامي است. قرآن رابطه با شيطان را ممنوع کرده است. شيطان، که دشمن قسم خوردة انسان است، يک فرد مشخص نيست، بلکه عنواني براي مجموعه‌اي از خصوصيات است؛ مانند: دشمني با دين و رهبران الهي، ترويج دشمني ميان بندگان خدا، بدعهدي، فساد، فريب‌کاري، گم‌راه ساختن. مسئله اين است شيطان در هر روزگاري، در قالب فرد، گروه يا دولت، چگونه مي‌تواند ظهور کند؟ معيار امام خميني ره که «شيطان بزرگ» را بر آمريکا تطبيق کرد، و مقام معظّم رهبري، که بر تداوم تطبيق تأکيد دارد، براي اثبات ادعا چيست؟ اثبات ادعا بر مبناي وحي قرآني مستلزم ممنوعيت روابط با آمريکا خواهد بود. هدف اين پژوهش نشان دادن مستند بودن نظر امام راحل و مقام معظم رهبري بر معيارهاي قرآني است که با روش «توصيفي، تحليلي و تطبيقي» انجام شده است. تثبيت اين انديشه مستلزم مقاومت و مبارزه با اين دشمن خطرناک است. البته به سبب داشتن ظاهر انساني و امکان فريب افکار عمومي، در مواقعي، نوعي تعامل با شيطان انساني، با هدف تضعيف جبهة او، بر اساس راهبردهاي رهبري نظام اسلامي ممکن است ضروري شود.
کليدواژه‌ها: قرآن، شيطان، آمريکا، خط‌مشي سياسي قرآن.