علل گرايش به مكتب ماركسيسم از منظر متفكران اسلامي

 سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 29، بهار و تابستان 1402، ص59-78

* سعيد باغستاني/ استاديار گروه علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     sbaghestani598@gmail.com
رضا مهوشي/ دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    r.mahvashi@gmail.com
دريافت: 15/10/1401 ـ پذيرش: 28/01/1402
چکيده
مکتب «مارکسيسم» در اواخر قرن نوزده و ابتداي قرن بيستم با تلاش‌هاي کارل مارکس و فردريش انگلس اعلام موجوديت کرد و پس از چندي توانست به اصلي‌ترين رقيب نظام سرمايه‌داري تبديل شود و افراد زيادي را به خود جذب کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با استفاده از روش توصيفي ‌ـ ‌تحليلي، عوامل گرايش مردم به مکتب مارکسيسم را از منظر متفکران اسلامي واکاوي کند. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد علل گرايش به مارکسيسم را با توجه به انواع سه‌گانه آن (مارکسيسم کلاسيک، مارکسيسم ارتدوکس و مارکسيسم جديد) که در طول تاريخ ظهور پيدا کرده است، مي‌توان در سه سطح فکري، اقتصادي و سياسي بررسي و ارزيابي کرد.
کليدواژه‌ها: سوسياليسم، مارکسيسم، کاپيتاليسم، کمونيسم.
 

شماره صفحه: 
59