بررسي و تحليل ديدگاه امام خميني (ره) درباره نقش سكولاريسم در انحطاط جامعه با تأكيد بر چارچوب نظري توماس اسپريگنز

 سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 29، بهار و تابستان 1402، ص7-24

علي‌اکبر عالميان/ استاديار گروه تاريخ اسلام مجتمع تاريخ، سيره و تمدن اسلامي، جامعة المصطفي العالميه       Aliakbar_Alamian@miu.ac.ir
دريافت: 05/03/1402 ـ پذيرش: 11/06/1402
چکيده
«سكولاريسم» را مي‌توان يکي از مهم‌ترين عوامل انحطاط و عقب‌ماندگي مسلمانان به‌شمار آورد. هدف اين تحقيق آن است که ديدگاه امام خميني(ره) را در اين زمينه براساس چارچوب نظري توماس اسپريگنز بررسي و تحليل کند. روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي و نيز «تحليل محتوا» است که براساس مطالعات کتابخانه‌اي و مراجعه به مکتوبات و بيانات معظمٌ‌له تنظيم شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد ديدگاه امام خميني(ره) براساس چارچوب نظري ذکرشده، اشاره‌هاي فراواني به اين مبحث دارد. ايشان وجود انحطاط و عقب‌ماندگي را در بين مسلمانان مشاهده کرده بود و يکي از عوامل آن را «سكولاريسم» مي‌دانست. راه درمان اين معضل از ديدگاه ايشان رسيدن به دو مؤلفه است: تشكيل حكومت؛ ايجاد همبستگي بين دين و سياست. ايشان همچنين مطلوب‌ترين جامعه را «جامعه توحيدي» مي‌داند. از ديدگاه ايشان، جامعه توحيدي متعالي‌ترين جامعه بشري به ‌شمار مي‌رود که در اين جامعه مي‌توان به ترقي و پيشرفت و خروج از انحطاط دست يافت.
کليدواژه‌ها: امام خميني(ره)، چارچوب نظري توماس اسپريگنز، سكولاريسم، انحطاط، جامعه.
 

شماره صفحه: 
7